Žemės sklypų kadastriniai, geodeziniai matavimai


UAB „GeoLTD“ atlieka žemės sklypų kadastrinius (geodezinius) matavimus, rengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, topografinius planus, daro požeminių tinklų ir komunikacijų geodezines (išpildomąsias) nuotraukas, pastatų geodezines (kontrolines) nuotraukas, nužymi pastatų ašis bei aukščius, atstato sunaikintus riboženklius

 

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai matavimai)

Kas tai

Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas, tikslus žemės sklypo ribų pririšimas prie koordinačių sistemos.

Kam tai reikalinga

Geodeziniai matavimai reikalingi parduodant, dovanojant ar išnuomojant privačios žemės sklypus ne žemės ūkio veiklai (kitai paskirčiai), taip pat kitais atvejais, jeigu šių matavimų pageidauja žemės savininkas. Paslauga aktuali tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą bei ribas, kad nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.
Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti žemės sklypų kadastro duomenys turi būti keičiami, jei žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai, nutiesti keliai, iškasti tvenkiniai, įrengti valymo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai, taip pat atlikti kiti veiksmai, pakeitę kadastro duomenis, bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad dėl gamtinių procesų pakito žemės naudmenų sudėtis.

Reikalingi dokumentai

1.žemės sklypo registro pažymėjimas
2.preliminarus sklypo planas
3.statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimas

 

Topografinių planų rengimas

Kas tai

Tai topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

Kam tai reikalinga

Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

Reikalingi dokumentai

1. Turimas žemės sklypo planas
2. Atliekamo topografinio plano schema su apibrėžta riba
3. Sąlygos pasijungimui nuo esamų inžinerinių tinklų

 

Pastato ašių nužymėjimas

Kas tai

Tai geodeziniai matavimai, atliekami prieš statant įvairios paskirties statinius norint, kad jų padėtis atitiktų projektą. Pateikus projektą, pažymimos statinio ašys bei būsimų grindų aukštis vietovėje mažesniu nei vieno centimetro tikslumu.

Kam reikalinga

Ašių nužymėjimas reikalingas įsitikinti, ar statant pastatą nenukrypstama nuo projekto.

Reikalingi dokumentai

1. Žemės sklypo registro pažymėjimas
2. Turimas žemės sklypo planas
3. Techninis projektas

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Kas tai

Ši paslauga reglamentuoja žemės sklypų ribų formavimą projektuojant naujus žemės sklypus,
keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar
daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės
teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

Kam reikalinga

Paslauga reikalinga norintiems padalinti ar atidalinti turimą žemės sklypą (-us), kad
nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

Reikalingi dokumentai

1. turimo žemės sklypo plano kopija
2. Pažymėjimas apie žemės sklypo teisinį įregistravimą
3. Apskrities viršininko leidimas
4. Rajono savivaldybės išduotas projekto rengimo sąlygos
5. Žemės sklypo įsigijimo dokumentai
6. Savininko paso kopija

 

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos

Kas tai

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų erdviniai aukščiai (altitudės), nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų.

Kam reikalinga

Šie geodeziniai matavimai atliekami naujai montuojant ar tiesiant požeminius inžinerinius tinklus bei komunikacijas. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal normatyviniais dokumentais nustatytą tvarką visi naujai sumontuoti požeminiai inžineriniai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų bei komunikacijų geodezines nuotraukas. Ši sąlyga yra būtina užtikrinti saugiam inžinerinių tinklų funkcionavimui bei eksploatavimui.

Reikalingi dokumentai

1. Žemės sklypo registro pažymėjimas
2. Turimas žemės sklypo planas
3. Statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimas (jei tokie yra)
4. Skaitmeninė topografinė nuotrauka
5. Požeminių tinklų ir komunikacijų projektas

 

Pastato geodezinės (kontrolinės) nuotraukos

Kas tai

Tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti įvairios paskirties statinius. Pateikus projektą atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiamos bylos.

Kam reikalinga

Pagal nustatytą tvarką statiniai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus statinių geodezines nuotraukas.

Reikalingi dokumentai
1. Žemės sklypo registro pažymėjimas
2. Turimas žemės sklypo planas
3. Techninis projektas

PASTATO KONTROLINĖ NUOTRAUKA

Kas tai

Šie geodeziniai matavimai atliekami baigus statyti įvairios paskirties statinius. Pateikus projektą, atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiamos bylos. Pagal nustatytą tvarką statiniai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių statinių geodezines nuotraukas

Kam reikalinga

Pastato kontrolinė nuotrauka reikalinga norintiems eksplotuoti pastatytus statinius.

Reikalingi dokumentai

1. Žemės sklypo registro pažymėjimas
2. Turimas žemės sklypo planas
3. Techninis projektas